პუბლიკაციები

სიახლეები

საკომუნიკაციო სახელმძღვანელო სერვისის მიმწოდებლებისა და ექიმებისათვის

სრული მიმოხილვა
გამოცემა მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც შვედეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება.
სრული მიმოხილვა
ბუკლეტში მოცემული ინფორმაცია პასუხს სცემს კითხვებს ადრეული / ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ: ვინ ითვლება ბავშვად? რა არის ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება? რა სამართლებრივი რეგულაციები არსებობს ამ საკითხის
ირგვლივ? ბუკლეტში ასევე საუბარია ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევ მიზეზებსა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
 
ბუკლეტის მიზანია მოზარდებსა და მათ მშობლებს მიაწოდოს ძირითადი ინფორმაცია ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ.
სრული მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ  2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილ მონოგრაფიას სახელწოდებით: დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის ტენდენციები საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა.

2014 წლის აღწერის შედეგად მიღებულ იქნა უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნების, მათი სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, საარსებო წყაროების, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის შედეგებზე დაყრდნობით წინმდებარე მონოგრაფია განიხილავს საქართველოში დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობის დარღვევებთან დაკავშირებული ტენდენციებს, მის განმაპირობებელ ფაქტორებს და გენდერულ ჭრილში აანალიზებს ოჯახების შექმნის თანმდევ რეპროდუქციულ ქცევას. 

წინამდებარე მონოგრაფია ეფუძნება საქართველოსა და საფრანგეთში წარმოებულ კვლევით სამუშაოებს. მონოგრაფიის პირველი ავტორი - ქრისტოფ ზ. გილმოტო - უმთავრესად პასუხისმგებელია დემოგრაფიულ ანალიზზე, ხოლო მეორე ავტორი - სარა ტაფურო - კახეთის რეგიონში ჩატარებული კვლევის წარმოებასა და აღნიშნული კვლევის შედეგების ანალიზზე. 

წინამდებარე მონოგრაფიაში შესულია ინფორმაცია მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მოიცვა მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერამ. 

სრული მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ  2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილ მონოგრაფიას სახელწოდებით: ახალგაზრდები საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა.

2014 წლის აღწერის შედეგად მიღებულ იქნა უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნების, მათი სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, არსებობის საშუალებათა წყაროების, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის შედეგებზე დაყრდნობით მონოგრაფია "ახალგაზრდები საქართველოში" შეისწავლის საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობას და ავლენს მათ წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს. 

სრული მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ  2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილ მონოგრაფიას სახელწოდებით: მოსახლეობის დინამიკა საქართველოში - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა.

2014 წლის აღწერის შედეგად მიღებულ იქნა უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნების, მათი სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, საარსებო წყაროების, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის შედეგებზე დაყრდნობით და გადაანგარიშების მეთოდის გამოყენებით, წინმდებარე მონოგრაფიაში შეფასებულია საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნების ზრდის, ქორწინების, შობადობის, მოკვდაობის, ასევე ურბანიზაციის, შიდა და გარე მიგრაციის სტატისტიკა და  წარმოდგენილია მოსახლეობის დინამიკის განახლებული ხედვა. 

სრული მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურსა (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისს აქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილი მონოგრაფია სახელწოდებით: მოსახლეობის დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში.

2014 წლის აღწერის შედეგად მიღებულ იქნა უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნების, მათი სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, საარსებო წყაროების, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ. წინამდებარე მონოგრაფია იყენებს რა 2014 წლის აღწერის შედეგებს, შეისწავლის ზემოაღნიშნულ პროცესებს მოსახლეობის დაბერების ჭრილში და ავლენს ხანდაზმულთა სიტუაციას ქვეყანაში. 

სრული მიმოხილვა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი წარმოგიდგენთ  2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შექმნილ მონოგრაფიას სახელწოდებით: 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების ანალიზი გენდერულ ჭრილში.

2014 წლის აღწერის შედეგად მიღებულ იქნა უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნების, მათი სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, არსებობის საშუალებათა წყაროების, საცხოვრისების და სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ. მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის შედეგებზე დაყრდნობით წინმდებარე მონოგრაფია აანალიზებს ქორწინებას, შობადობას, განათლებას, შეზღუდულ შესაძლებლობებს, მიგრაციას, სახელმწიფო ენის ფლობას, შინამეურნეობის შემადგენლობასა და ეკონომიკურ აქტიურობას გენდერულ ჭრილში. 

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე პოლიტიკის მიმოხილვაში შეფასებულია 2017-2019 წლებში საქართველოში კონტრაცეფციის საშუალებების უფასო მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

სრული მიმოხილვა

პოლიტიკის მიმოხილვა - ინვესტიცია ოჯახის დაგეგმვაში ოჯახის ჰარმონიულობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით. 

სრული მიმოხილვა

გვერდები