პუბლიკაციები

სიახლეები

ტექნიკური ინფორმაცია - სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

სრული მიმოხილვა

კონცეფცია 60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის (შემდგომში წოდებული “60+ კლუბი“) ეფუძნება ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში ე.წ. „სამხრეთი–სამხრეთის“ თანამშრომლობის
ფარგლებში მიღებული გამოცდილებას.  

თანამშრომლობის მხარდამჭერები: გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს და ბოსნია და ჰერცეგოვინის ოფისები და არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისათვის“ (PPH, BiH).

60+ კლუბის სახელმძღვანელოს საფუძვლად უდევს „ჯანსაღი და აქტიური დაბერების ცენტრის საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო“, სეიდეფა ბასიკ-კატიჩისა და საფო გილბერტის
ავტორობით, სარაევო, 2018 წ.

სრული მიმოხილვა

საინფორმაციო სახელმძღვანელო სხვადასხვა (განსაკუთრებით კომუნიკაციის) სფეროს სპეციალისტებისათვის, საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევისა და ვაჟებისადმი უპირატესობის მინიჭების პრაქტიკის აღმოფხვრის საკომუნიკაციო და ადვოკატირების კამპანიის წარმატებით დასაგეგმად და განსახორციელებლად.

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე კვლევა მიმოიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც განაპირობა საქართველოში დაბადებისას სქესთა რაოდე ნობრივი თანაფარდობის (SRB) გაუმჯობესება ბოლო 15 წლის განმავლობაში. იგი მოიცავს როგორც რაოდენობრივ, ასევე თვისობრივ ანალიზს.

სრული მიმოხილვა

პუბლიკაცია მომზადდა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის, „გენდერული თანასწორობისთვის" ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ. 

სრული მიმოხილვა

პუბლიკაცია მომზადდა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის" ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ. 

სრული მიმოხილვა

აივ/შიდსთან დაკავშირებული ცოდნა, დამოკიდებულება, ქცევა და საჭიროებები  საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვების სფეროში დასაქმებულ მძღოლებს შორის (რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის ანალიზი)

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაციათანადგომისმიერგაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა

დაუსრულებელი საქმე: უფლებებისა და არჩევანის ძიებაში

რეპროდუქციული უფლებების გლობალურმა მოძრაობამ, რომელიც 1960-იან წლებში დაიწყო, ასობით მილიონი ქალის სიცოცხლე შეცვალა, გააძლიერა ისინი რათა თავად მიეღოთ საკუთარ სხეულთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები და შეექმნათ სასურველი მომავალი. მიუხედავად იმ წარმატებისა, რომელიც გასული 50 წლის განმავლობაში UNFPA-ის - გაეროს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სააგენტოს - შექმნის შემდეგ იქნა მიღწეული, მსოფლიოს კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი, სანამ უფლებები და არჩევანი ყველასთვის  ხელმისაწვდომი გახდება.

სრული მიმოხილვა

საქართველოს 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები რეგიონების მიხედვით

სრული მიმოხილვა

ქვეყნის პროფილი წარმოადგენს განახლებულ მიმოხილვას იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა სქესის შერჩევის პრაქტიკა საქართველოში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და იკვლევს დაბადებისას სქესთა რაოდენობრივ თანაფარდობაზე მოქმედ ფაქტორებს. იგი განიხილავს გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის როგორც ძირეულ, ისე პრაქტიკის მანიფესტაციის განმსაზღვრელ მიზეზებს; წარმოადგენს პრაქტიკის შედეგებს და გასცემს რეკომენდაციებს, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს გენდერული უთანასწორობისა და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის, როგორც პრობლემის ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი მიზეზის აღმოსაფხვრელად.

სრული მიმოხილვა

გვერდები