თქვენ აქ ხართ

აივ დადებითი პირების, სარისკო პოპულაციისა და სამედიცინო პერსონალის აღქმა და დამოკიდებულებები აივ ტესტირებაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ

კვლევის მიზანს წარმოადგენს აივ ტესტირებასთან დაკავშირებული გამოწვევების ანალიზი ქცევითი მეცნიერების ჭრილში,  იმ ბარიერებისა და მოტივატორების შესწავლა, რომლებიც უკავშირდება აივ-ზე ტესტირების ქცევას.  ასევე, სერვისების ისეთ მოდელთა იდენტიფიცირება, რომლებსაც უპირატესობას ანიჭებენ  სარისკო პოპულაციები და მისაღებია სერვისის მიმწოდებლებისათვის.