პუბლიკაციები

სიახლეები

გასაფერადებელი წარმოადგენს წიგნის “ლუნა და ციცინათელების პლანეტა” ნაწილს, რომელიც მომზადდა პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისთვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“ ფარგლებში. პროგრამა ერთობლივად ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. მისი შინაარსი წარმოადგენს
ორგანიზაციის “ვიზრუნოთ ერთად” პასუხისმგებლობას და შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის ხედვას.

სრული მიმოხილვა

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020 - შემოკლებული ვერსია

სრული მიმოხილვა

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ანგარიში მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ 2020

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე ანგარიში ეფუძნება საერთაშორისო კვლევის „კაცები და გენდერული ურთიერთობები“ მეთოდოლოგიას და განხილულია რესპონდენტების მხრიდან აღქმისა და ქცევების ცვლილების დინამიკა 2013 წლის შემდეგ, როდესაც IMAGES-ს საქართველოში პირველად გამოქვეყნდა.

კვლევა მომზადებულია გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით ხორციელდება.

სრული მიმოხილვა

პროგრამას „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 6 სააგენტო (UNFPA, UNICEF, WHO, UNDP, UN Women, OHCHR) 2020 წლის დასაწყისიდან ახორციელებს მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის  მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა

რა უნდა იცოდნენ აივ-ით მცხოვრებმა ადამიანებმა აივ ინფექციის და COVID-19 -ის შესახებ

სრული მიმოხილვა

2018 წლის საქართველოს მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი.

სრული მიმოხილვა

წინმდებარე პუბლიკაციაში შესულია COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციები და რჩევები ხანდაზმულებისათვის. მასში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია COVID-19-ის რაობაზე და მისი გავრცელების გზებზე, რასაც მოსდევს ძირითადი რჩევები ხანდაზმულებისათვის, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი კორონავირუსის ამ ახალი შტამით ინფიცირების რისკის შესამცირებლად და, ასევე, სამედიცინო დახმარების ან მხარდაჭერის საჭიროების შემთხვევაში. 

სრული მიმოხილვა

წინამდებარე დოკუმენტი ინფორმაციას გვაძლევს ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ საქართველოში და გვთავაზობს რეკომენდაციებს ამ საზიანო პრაქტიკის პრევენციასა და აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.

სრული მიმოხილვა

ანტე/პერინატალურ სამსახურში COVID-19-ით დაავადების შემთხვევათა მართვა - რეკომენდაციები.

წინამდებარე რეკომენდაციები წარმოადგენს შუალედურ ინსტრუმენტს, ეფუძნება ჯანმო-ს გაიდლაინებს, საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებსა და ექსპერტთა მიერ უახლესი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე გაცემულ რეკომენდაციებს. COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული სიტუაცია სწრაფად ცვალებადია და, შესაბამისად, რეკომენდაციები ექვემდებარება ცვლილებას, იმ შემთხვევაში და როდესაც ხელმისაწვდომი იქნება ახალი მტკიცებულებები და/ან შესაბამისი ინფორმაცია.

სრული მიმოხილვა

გვერდები