პუბლიკაციები

სიახლეები

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 

სრული მიმოხილვა

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 

სრული მიმოხილვა

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

 

სრული მიმოხილვა

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.  

სრული მიმოხილვა
კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერ ერთობლივად დაფინანსებული პროექტის – „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში“ ფარგლებში 2009 წელს. 
კვლევა ჩატარდა შემდეგ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით: „ეისითი კვლევა“ და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სრული მიმოხილვა

კვლევა განხორციელდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

სრული მიმოხილვა
გოგონასთვის ადრეული ქორწინება შესაძლოა განათლების შეწყვეტის წინაპირობა გახდეს, რაც დააბრკოლებს მის პროფესიულ თუ კარიერულ განვითარებას და წაართმევს მას უმთავრესი ცხოვრებისეული არჩევანის გაკეთების უფლებას.
ბაბატუნდე ოსოტიმეჰინი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
 
კვლევაში წარმოდგენილი თვალსაზრისები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის, ან მასთან ასოცირებული ორგანიზაციების თვალსაზრისს.
სრული მიმოხილვა
პოლიტიკის მიმოხილვა მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ადგილობრივ ექსპრტებთან თანამშრომლობით
გაეროს მოსახლეობის ფონდი არ იღებს პასუხისმგებლობას შესაძლო უზუსტობებზე.
სრული მიმოხილვა
წელიწდეული მომზადდა და გამოიცა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ინიციატივით. 
წელიწდეული შეიცავს მონაცემებს საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობისა და ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობის შესახებ. მოყვანილია მონაცემები შობადობის, მოკვდაობის, ქორწინების, გარე მიგრაციისა და სხვათა შესახებ.

 

სრული მიმოხილვა

გვერდები