ანტე/პერინატალურ სამსახურში COVID-19-ით დაავადების შემთხვევათა მართვა

გვერდების რაოდენობა: 22

გამოქვეყნების თარიღი: აპრილი 2020

ავტორი: UNFPA

ანტე/პერინატალურ სამსახურში COVID-19-ით დაავადების შემთხვევათა მართვა - რეკომენდაციები

წინამდებარე რეკომენდაციები წარმოადგენს შუალედურ ინსტრუმენტს, ეფუძნება ჯანმო-ს გაიდლაინებს, საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებსა და ექსპერტთა მიერ უახლესი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე გაცემულ რეკომენდაციებს. COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული სიტუაცია სწრაფად ცვალებადია და, შესაბამისად, რეკომენდაციები ექვემდებარება ცვლილებას, იმ შემთხვევაში და როდესაც ხელმისაწვდომი იქნება ახალი მტკიცებულებები და/ან შესაბამისი ინფორმაცია.