ახალგაზრდები საქართველოში

  • გამოქვეყნებულია:30/01/2019
  • ახალგაზრდობის გაძლიერება დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის საწინდარია. 

    ახალგაზრდებში ინვესტირება ქვეყნის მდგრადი განვითარების საწინდარს წარმოადგენს.