აივ ინფექცია და საერთაშორისო სახმელეთო საავტომობილო გადაზიდვები

გვერდების რაოდენობა: 73

გამოქვეყნების თარიღი: 2019

ავტორი: UNFPA / Tanadgoma

აივ/შიდსთან დაკავშირებული ცოდნა, დამოკიდებულება, ქცევა და საჭიროებები  საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვების სფეროში დასაქმებულ მძღოლებს შორის (რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის ანალიზი)

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაციათანადგომისმიერგაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით.