ადრეული / ბავშვობის ასაკში ქორწინება

No. of pages: 12

Publication date: 13 დეკემბერი 2017

Author: UNFPA

ბუკლეტში მოცემული ინფორმაცია პასუხს სცემს კითხვებს ადრეული / ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ: ვინ ითვლება ბავშვად? რა არის ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება? რა სამართლებრივი რეგულაციები არსებობს ამ საკითხის
ირგვლივ? ბუკლეტში ასევე საუბარია ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევ მიზეზებსა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
 
ბუკლეტის მიზანია მოზარდებსა და მათ მშობლებს მიაწოდოს ძირითადი ინფორმაცია ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ.